top of page

Project Reference:

PPPA-SPORT-2022-GRASSROOTS-INNOVATION

Building Innovative Light Sport Facilities in institutional care centers

BILSF's primary objective is to promote a physically-active lifestyle among socially disadvantaged and institutionalised youngsters.

"Champions Factory" is proud to coordinate the "Building Institutional Light Sport Facilities (BILSF)" project in Bulgaria. BILSF's primary objective is to promote a physically-active lifestyle among socially disadvantaged and institutionalised youngsters. The project aims to achieve this by constructing light sports facilities in five institutional care centers across the country and by developing an innovative Soft Program Training Manual.


Project Objectives:

Sport facility

The BILSF project outlines the following main objectives:


 • To increase physical activity among more than 500 socially disadvantaged and institutionalized youngsters.


 • To build light sports facilities in institutional care centers located in five cities across Bulgaria.


 • To develop, test, and implement a Soft Program Training Manual designed to enhance the usability of the newly constructed light sports facilities.


The Soft Program Training Manual

This manual is poised to bring about a transformative impact by focusing on the numerous benefits of physical activity, which include improvements in physical and mental health, social inclusion, and the development of essential transversal skills such as problem-solving, effective communication, and teamwork. The manual will serve as an educational resource, raising awareness about the benefits of a healthy, active lifestyle. It will teach young individuals how to engage in sports, both individually and within groups, using the newly installed light sports facilities.


Innovation and Impact

The BILSF project addresses the overarching objectives of the call by providing innovative solutions and introducing novel approaches to physical activities. These approaches bridge the gap between traditional sport organisation methods and the evolving preferences and demands of individuals. By doing so, BILSF aims promote physical activity among youngsters, with a specific focus on socially disadvantaged and institutionalised youth. It offers them the opportunity to access and utilise light sports facilities while engaging them with innovative, creative methods and practices.


Partners

 • Transitional home in Vratsa

 • Orphanage in Dolna Banya

 • Center for Social Rehabilitation and Integration for disabled children in Pleven

 • Family-type accommodation center in Samokov

 • Family-type accommodation center  “Mother Teresa” in Plovdiv


In addition, "Champions Factory" is delighted to be part of the BILSF project, supported by the European Education and Culture Executive Agency (EECEA), and we look forward to partner with SPF Bulgaria, a leader in street fitness development on the market. SPF Bulgaria is a trusted partner who offers high quality sport installations and exceptional safety


 

Изграждане на леки спортни съоръжения в центровете за институционални грижи


Основната цел на проекта BILSF е да насърчи физически активен начин на живот сред младежите в неравностойно положение и младежите в институции


„Чемпиънс Фактори се гордее, че координира проекта „Изграждане на леки спортни съоръжения в центровете за институционални грижи (BILSF)” в България. Основната цел на проекта BILSF е да насърчи физически активен начин на живот сред младежите в неравностойно положение и младежите в институции. Проектът дели да постигне това като изгради леки спортни съоръжения в пет институционални центъра за грижи в страната и също така като създаде Ръководство за тренинг по програмата.


Цели на проекта:

Спортни съоръжения

Проектът BILSF има следните главни цели:


 • Да насърчи физическата активност сред повече от 500 младежи в неравностойно положение или младежи в институции.


 • Да изгради леки спортни съоръжения в институционални центрове за грижи в пет града в България.


 • Да разработи, тества и приложи Ръководство за тренинг по програмата, за да увеличи употребата на новоизградените леки спортни съоръжения.


Ръководството за тренинг по програмата

Това ръководство е замислено да наблегне на многобройните ползи от физическата активност, които включват по-добро физическо и ментално здраве, социално приобщаване и развитие на основни универсални умения, като разрешаване на проблеми, ефективна комуникация и работа в екип. Ръководството ще служи като обучителен ресурс, като ще повиши осведомеността за ползите от здравословния и активен начин на живот. То ще научи младежите как да стават част от спортни дейности, било то индивидуално или в група, като използват новите леки съоръжения.


Иновация и въздействие

Проектът BILSF адресира общите цели на поканата за представяне на предложение, като предлага новаторски решения и въвежда иновативен подход към физическата активност. Този подход служи като мост между традиционните методи за практикуване на спорт и развиващите се предпочитания на хората. BILSF цели да насърчи физическата активност сред младежите, като поставя специален фокус върху младежите в неравностойно положение и тези в институции. Проектът им предлага възможността да имат достъп и да използват леки спортни съоръжения и в същото време да се възползват от иновативни и творчески методи и практики.


Партньори

 • Преходно жилище във Враца

 • Дом за деца лишени от родителски грижи в Долна Баня

 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в Плевен

 • Център за настаняване от семеен тип в Самоков

 • Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ в Пловдив


За Чемпиънс Фактори е чест да бъде част от проекта BILSF, който разчита на подкрепата на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) и очакваме с нетърпение да си партнираме със СПФ България – лидер в областта на съоръжения за стрийт фитнес. СПФ България е доверен партньор, който предлага спортни съоръжения от най-високо ниво и предоставя изключителна сигурност.


 

Прочетете най-новото за проекта: Януари 2024


Coordinator:

Partners:

Project Gallery

bottom of page