top of page

Project Reference:

Empower Disabled Through Sport

Чемпиънс Фактори е международна неправителствена организация, чиято цел е да внесе социална промяна

Summary

Чемпиънс Фактори е международна неправителствена организация, чиято цел е да внесе социална промяна чрез иновации в образованието, обучението, младежта, възрастните и спорта, осъществявайки обичайната си дейност в България, със седалище в столицата София.Плановете за развитие на Чемпиънс Фактори са следните:1) Разширяване на участието си в предоставянето на подкрепа чрез спорт на възрастни хора с увреждания (спортисти с увреждания, хора с физически увреждания, лица с интелектуални затруднения). Причината е, че през 2012 г. Чемпиънс Фактори започна да работи за справяне с тези социални проблеми. Днес един от основните проблеми в България е свързан с необходимостта от по-висока социална закрила за хората с увреждания.Ето защо, докато спортът има стойност в живота на всеки, той е още по-важен в живота на човек с увреждания, защото:   влиянието на спорта не само може да окаже въздействие върху физическото тяло, но и върху по-бързата интеграция на хората с увреждания в обществото;   спортът учи на независимост;   днес хората с увреждания трябва да имат възможност да участват както в състезателни така и в развлекателни спортове.Насърчаване на участие в управлението и осъществяването на спортни събития за целевата група от възрастни (спортисти с увреждания; аматьори с увреждания), като средство за засилване на европейския мащаб, обхват и въздействие на неговите инициативи. Чемпиънс Фактори, както на местно така и на по-широко национално ниво , подкрепя конкретни дейности, насочени към развитието на европейското измерение на спорта, чрез насърчаване на сътрудничеството между организации и НПО (програма за развитие на спорта 2020 (наричано по-долу „SDP 2020“).Изграждане на сътрудничество и партньорство с европейските спортни организации с предишен опит в спортните дейности за възрастни хора с увреждания. Целта на това сътрудничество е укрепване на вътрешния капацитет на организацията чрез редовен обмен на информация / най-добри практики и разработване на съвместни проектни предложения в областта на възрастните.Планираните проектни дейности в рамките на EDIT и свързаните с изпълнението му очаквани резултати в рамките Европейския план за развитие са: 

  1. Обучителен курс в Италия (Сасари), организирана от неправителствената организация Mine Vaganti, в която 6 обучители на изпращащата организация ще вземат участие в обучителен курс за знания и компетенции на социалните и правни спортове по въпросите на хората с увреждания.

  2. Обучителен курс в Ирландия (Дъблин), организирана от партньора NABA, в която 6 обучители на изпращащата организация ще вземат участие в обучителен курс по управление на спортни дейности за хора с увреждания и събития за целева група възрастни (спортисти с увреждания) инвалиди, наричани „EDIT“.

  3. Посещение за наблюдаване на работния процес (Job shadowing) в Sport Evolution Alliance (Португалия) през Юли 2021. Job Shadowing aiming to build cooperation and partnership with other European sports organizations with previous experience in sports activities for older people with disabilities in order to strengthen the internal capacity of the organization through regular exchange of information / best practices and development of joint project proposals in the field of adults.

  4. Посещение за наблюдаване на работния процес (Job shadowing) в Jovot Epitok Generaci ja Egyesulet (Унгария) през Август 2021. Job Shadowing aiming to build cooperation and partnership with other European sports organizations with previous experience in sports activities for older people with disabilities in order to strengthen the internal capacity of the organization through regular exchange of information / best practices and development of joint project proposals in the field of adults.

Изпълнението на проекта EDIT се яви като движеща сила в процеса на професионално развитие на работещите в Champions Factory в областта на образованието за възрастни и по- специално спорт за атлети с увреждания, непрофесионални спортисти с уврежданияПубликацията отразява гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за съдържащата се информация.

  1. Обучителен курс в Италия (Сасари), организирана от неправителствената организация Mine Vaganti, в която 6 обучители на изпращащата организация ще вземат участие в обучителен курс за знания и компетенции на социалните и правни спортове по въпросите на хората с увреждания.


  2. Обучителен курс в Италия (Сасари), организирана от неправителствената организация Mine Vaganti, в която 6 обучители на изпращащата организация ще вземат участие в обучителен курс за знания и компетенции на социалните и правни спортове по въпросите на хората с увреждания.

  3. Посещение за наблюдаване на работния процес (Job shadowing) в Sport Evolution Alliance (Португалия) през Юли 2021. Job Shadowing aiming to build cooperation and partnership with other European sports organizations with previous experience in sports activities for older people with disabilities in order to strengthen the internal capacity of the organization through regular exchange of information / best practices and development of joint project proposals in the field of adults.

  4. Посещение за наблюдаване на работния процес (Job shadowing) в Jovot Epitok Generaci ja Egyesulet (Унгария) през Август 2021. Job Shadowing aiming to build cooperation and partnership with other European sports organizations with previous experience in sports activities for older people with disabilities in order to strengthen the internal capacity of the organization through regular exchange of information / best practices and development of joint project proposals in the field of adults.

Изпълнението на проекта EDIT се яви като движеща сила в процеса на професионално развитие на работещите в Champions Factory в областта на образованието за възрастни и по- специално спорт за атлети с увреждания, непрофесионални спортисти с увреждания.

Публикацията отразява гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за съдържащата се информация.


Coordinator:

Partners:

Project Gallery

bottom of page